Thov Caw Tuaj Saib Minneapolis Institute of Art Qhov chaw nkag tuaj saib dawb thiab txais tos txhua tus, txhua lub sij hawm.

Thov Caw Tuaj Saib Minneapolis Institute of Art
Qhov chaw nkag tuaj saib dawb thiab txais tos txhua tus, txhua lub sij hawm.

Thov Caw Tuaj Saib Minneapolis Institute of Art Qhov chaw nkag tuaj saib dawb thiab txais tos txhua tus, txhua lub sij hawm.

Thov Caw Tuaj Saib Minneapolis Institute of Art
Qhov chaw nkag tuaj saib dawb thiab txais tos txhua tus, txhua lub sij hawm.

Khoom Tso Saib:

Tom Mia, nej raug caw tuaj koom saib duab thiab khoom tsim nuj uas yog qub txeej qub teg thiab tshiab huv tib si. Cov khoom tim sab Asia nti nkaus rau sab Africa thiab txhua yam tshwj xeeb hauv lub tuam tsev Mia. Nkag dawb xwb, tsis tim tsum teem npe cia. Muaj qee yam kev saib tshwj xeeb, chav, los sis chaw piav pem uas yuav tim tsum yuav pib nkag; rau cov nod ces zoo rau nej teem npe cia ua ntej. https://ticket.artsmia.org/

Mus saib cov khoom uas peb muaj ua ntej!
https://new.artsmia.org/art-artists/explore/

Coj Me Nyuam Tuaj Koom

Me nyuam nrog rau tag nrho tsev neeg yeej raug txais tos txhua lub sij hawm. Caw sawv daws tuaj siv peb qhov chaw tso me nyuam ua si uas muaj ntawv nyeem thiab khoom ua si, nrog rau chav dej thiab chav pub mis uas siv dawb xwb. Txhua lub lhis peb kuj muaj ib hnub tshwj xeeb ua pub rau cov tsev neeg (txhua hnub Sunday thib ob ntawm txhua lub lhis) uas koj tsev neeg yuav muaj kev lom zem ua khoom, sib piav kwv huam, ua si nrhiav khoom rau me nyuam, thiab ntau yam ntxiv.

Peb muaj lub tuam tsev thiab qhov chaw dav heev; vim li ntawv peb thiaj li muaj laub rau sawv daws siv kom ncig yooj yim thiab.

Cov Lus uas Tib Neeg Nquag Nug

Peb yees duab puas tau?
-Tau, tab sis peb xav kom 1) Tuav lub teeb ntsais 2) Nyeem daim ntawv los yam khoom uas nej xav yees duab nrog: yog yam khoom uas peb muaj yog peb qev xwb ces yees duab tsis tau. Yog tsis paub ces nug ib tug uas zov khoom.

Puas muaj zaub mov noj tom Mia?
-Muaj. Khoom noj thiab dej haus muaj txhij rau nej yuav tom Agra Culture Café.
Pub rau sawv daws nyias nqa nyias khoom tuaj noj ntawm chav ncig ua si ntawm txheej 1 thiab.
(Txwv tsis pub muaj khoom noj los sis dej haus dhau ntawm txheej 1 mus rau cov chav tso khoom lawm)

Kuv nqa tau yam ab tsi tuaj rau hauv Mia?
-Cov hnab nqa ntawm tes uas me nqa tau nkag hauv lub tuam tsev, tab sis cov hnab kawm ntawv, nhabhnab loj, thiab kaus kwv yuav tau muab tso cia tom qhov chaw kuaj tsho loj.

Mia puas muaj wifi?
-Muaj. Mia muaj wifi rau nej siv dawb (Lub npe siv: Mia-Guest, tsis tim tsum password)

Kuv kov duab hauv Mia puas tau?
-Tau. Koj siv xaum los yog xaum muaj xim los tau (tsis pub siv xaum npiv) hauv cov chav saib khoom, tsis muaj teeb meem! Nco ntsoov nqa ib lub laptop los sis ib daim tiag rau nej kos duab xwb, rau qhov tsis pub siv chaw mus kev, phab ja, los sis chaw txheem ub no ua chaw tiag rau nej kos duab. Thaum ncig hauv cov chav saib khoom, thov fwj xws nej cov khoom kom zoo. Khaws nej cov xaum kom nyob zoo chaw.

Mus Los Kom Yooj Yim:
Laub Cab:
Muaj laub cab raws thib; tus tuaj ua ntej ces tau siv ua ntej, thiab txais tos teem npe siv peb cov laub li ntawm 24 teev ua ntej nej tuaj los tau. Thov hu rau, (612) 870-3000, teem npe rau ib lub laub cab ua ntej nej tuaj.

Cov Ntsaws Pob Jeg Kom Hnov Lub Nrov thiab Meej:
Cov ntsaws pob jeg kom hnov lus nrov thiab meej, nrog rau lhua khi, muaj rau tib neeg dawb thaum ncig cov chaw uas muaj kev qhia thiab thaum koom sib tham ua ib pawg tom Pillsbury Auditorium. Yog xav tau, mus nug tom lub Information Desk ntawm txheej 1 los yog tom cov rooj vag tom Pillsbury Auditorium.

Chav Dej
Muaj chav dej rau txhua tus siv tau ntawm txhua txheej chav, tiv phiaj taw kev tib si. Thov mus saib daim thee thib nrhiav kev mus rau cov chav dej. Chav dej loj rau tsev neeg ntawm txheej 1 yeej loj thiab nraim txaus uas nej coj tau lwm tus nrog nej mus ua ke rau hauv.

Cov Tsiaj Pab Yus Tus Kheej
Peb tso cai rau nej coj cov tsiaj uas siv los pab yus tus kheej.

Tiv Tauj:

Hu los sis email peb nrog nej cov lus nug.
Hu: (612) 870-3000
Email: visit@artsmia.org

Puas xav tau ntaub ntawv qhia txog tej yam tshiab tom Mia?