Bi-izhaan omaa Minneapolis Institute of Art Gaawiin memwech gidaa-diba’igesii ji-biindigeyan, miinawaa gakina awiya daa-bi-mawadishiwewag

Bi-izhaan omaa Minneapolis Institute of Art Gaawiin memwech gidaa-diba’igesii ji-biindigeyan, miinawaa gakina awiya daa-bi-mawadishiwewag.

Bi-izhaan omaa Minneapolis Institute of Art Gaawiin memwech gidaa-diba’igesii ji-biindigeyan, miinawaa gakina awiya daa-bi-mawadishiwewag

Bi-izhaan omaa Minneapolis Institute of Art Gaawiin memwech gidaa-diba’igesii ji-biindigeyan, miinawaa gakina awiya daa-bi-mawadishiwewag.

Waabanda’iwewinan

Omaa Mia gidanamikaagoo ji-ganawaabandaman gete-anokaajiganan miinawaa oshki-anokaajiganan, Asia biinish Africa wendaadakin, naa gaye mayagi-waabanda’iwewinan. Gaawiin memwech gidaa-diba’igesii ji-biindigeyan, gaawiin memwech gidaa-ishkonanziin. Mayagi-waabanda’iwewinan, gikinoo’amaagewinan, gaagiigidowinan naa mayagi-danakamiganan: gidapabiwin gidaa-ishkonaan.

Ganawaabandan niwaabanada’iwewininaanin!
https://new.artsmia.org/art-artists/explore/

Biizh abinoojiinyag!

Abinoojiinyag miinawaa gakina gidinawemaaganag gidaa-biinaag omaa Mia. Aabajitoon odaminowigamig, indayaamin abinoojiinh-mazina’iganan, odaminwaaganan, naa gaye zaaga’amoowigamig, miinawaa noonaawaaso-wigaming. Endaso-giizis (eko-niizhing Anama’e-giizhigak) jiikakamigak “Family Day” gidaa-biindigem onow ji-izhichigeyeg: anokaajiganan ozhitooyeg, dibaajimowinan bizindameg, nandawaabanjigeyeg, miinawaa bakaan ge-inakamigakin! Michaa omaa Mia, babaamidaabaanensan ge-aabajitooyeg indayaamin nawaj ji-wenipanak bimaadiziwin.

Gagwedwewinan

Maanoo na ji-mazinaakizigeyaan?
Eya’! Gaawiin dash gidaa-aabajitoosiin flash. Mazina’iganens ganawaabandan, giishpin adaawangeng anokaajiganan, gaawiin gidaa-mazinaakizanziin. Gagwejim awiya giishpin gikendanziwan!

Indaa-wiisin ina iwidi?
Eya’! Miijim, makademashkikiwaaboo, menwaagamig gidaa-adaawen idi Agra Culture Café. Gidaa-biidoon ige gimiijim ji-wiisiniyan ingo-michisagong. (Gaawiin gidaa-wiisinisiin gemaa gaye gidaa-minikwesiin ishpimisagong.)

Awegonen ge-biidooyaambaan omaa Mia?
Mashkimodensan gidaa-bimiwidoonan giishpin agaasaag. Onow dash inga-ganawendaamin idi free coat check: agawaate’onan, gichi-mashkimodensan naa bimiwanaanan.

Ayaa na waasamoowasab?
Eya’! Gaawiin gidaa-diba’igesiin, Mia-Guest izhinikaade, gaawiin memwech gidaa-aabajitoosiin a password.

Indaa-mazinibii’ige na endazhi-waabanda’iweng?
Eya’! Ashkikomaan-ozhibii’iganaakoon gemaa adisigeng-ozhibii’iganaakoon imaa waabanda’iwewigamigong gidaa-aabajitoonan. (Gaawiin pens gidaa-aabajitoosiinan.) Gidaa-biidoon dash a lapboard or clipboard, onzaam gaawiin gidaa-aabajitoosiin michisag, asamisag, gemaa ashoojisijiganan ji-mazinibii’igeyan. Weweni ganawendan gidayi’iiman babaamoseyan!

Gakina awiya ji-biindigewaad
Detebiseg-apabiwin
Detebiseg-apabiwanan gidaa-aabajitoon giishpin jaagisesinok iw apii. Awashime ingo-giizhig jibwaa-bi-dagoshinan gidaa-ishkonaan detebiseg-apabiwan. Ganoozhishiikan jibwaa-bi-dagoshinan (612) 870-3000.

Ji-wiidookaag ji-noondaman:
Gidaa-ishkonaan assisted listening devices, miinawaa neck loops ji-aabajitooyan babaamoseyan naa gaye megwaa ayaayan Pillsbury Auditorium. Imaa Information Desk gidaa-gagwejimaa awiya ji-aabajitooyan gemaa endazhi-biindigeyan Pillsbury Auditorium.

Zaaga’amoowigamigoon
Akina awiya da-biindigewag zaaga’amoowigamigong endaso-michisag, agindan akii-mazina’iganens etegin zaaga’amoowigamigoon ji-gikendaman. Odinawemaaganan Zaaga’amoowigamig ingo-michisagong ate. Awiya gidaa-wiidookaag imaa.

Awakaanag
Gidaa-biinaag awakaanag ji-wiidookookwaa.

Ganoozhishinaam:
Ganoozhishinaam gemaa iibii’amawishinaam giishpin gegoo wii-kagwedweyan.
Ganoozh: (612) 870-3000
Iibii’amaw: visit@artsmia.org

Giwiigikendaan ina enikamigak imaa Mia?