Inaakonamog ezhi-waa-abiiwiyeg omaa

Inaakonamog ezhi-waa-abiiwiyeg omaa

Azhegiiweg MIA-ing amanj igo apii ayaangwaami-ayaayeg. Niwaabanda’iwewigamigoonsinaanan nasaakosinoon izhi-ayaangwaami-doodang. Gimikwendanaawaan ina indagwaakwa’iganinaanan izhi-ozhibii’igaadeg “gego danginangegoon”? Gimikwenimaawaag ina mino-gezhaadigejig? Geyaabi dash ayaawag omaa, gaye oshki-ogimaakandamaagewinan wii-ganawenimgoowaad gakina awiiya. Ge nasaakosin omaa dash daa-nagadawendamang gakina CDC, Gitigaani-Ogimaawiwin, gaye Ganawenjigewigamig Wekwiinojig gii-waawiindamowaad.

Agindamog weweni gaa-ozhibii’amaang niisayi’iing waa ezhi-ganawenimigooyeg gaye indanokiiminaanig. Niwii-minwendaamin ji-waabamigooyeg apii ayaangwaami-ayaayeg waabanda’iwewigamigoonsing. Niwii-nagadawendaamin ezhi-izhiseg gaa-inaakonamaang dash daa-aanjitooyaang ge izhiwebag giishpin nandawendamaang

Mazina’igaansan

Wenipazh biindigeshkig. Minigok-apii mazina’igaansan nandawendaagwadoon wii-biindigeyeg ganawenjigewigamigong gaye gichitwaa-waabanda’iwewining. Ishkonamog gimazina’igaansiwaan izhi-bakitebii’igeyeg online, Ishkonamog gimazina’igaansiwaan izhi-bakitebii’igeyeg, gemaa ganoonig 612.870.3000

Ganawenjigewigamig Nasaakosin:

Niiwo-giizhigag biinish Anama’e-giizhigag, 10 gizhebang biinish 5 onaagoshing

Izhi-biindigeng, Nikeyaa, gaye Izhi-boonidaabii’iweng

Biindigeg daga miidash maajaag Nising Miikana ishkwaademing. Bakaan izhi-biindigeng wii-gibaakosewan biinish inaakonamaang wii-nasaakonamaang. Dookinamog omaa wii-nandagikendameg ezhi-dagoshineg MIA-ing gaye izhi-boonidaabii’iweyeg. Waabandamog ezhi-wiijitwaayaang omaa Dookinamog.

Izhi-waabanda’iweng Inakamig-mazina’igan omaa Mazinaakizamog izhi-waabanda’iweng inakamig-mazina’igan jibwaa bi-izhaayeg! Dookinamog omaa wii-waabandameg, zhaabwiitooyeg, gemaa mazinaakizameg noongom.

Ezhi-ayaangwaami-ayaayeg Baawidejig

Aabita-dengwe-kaajiganan

MIA izhi-nandawendaagwad wii-biizikameg aabita-dengwe-kaajiganan baawidejig miinawaa wenokiijig. Ge inaakonigaade apii naniizaaniziwin izhiwebag, Gakaabikong Ogimaawiwin nandawendamowaad giishpin anoonji apii niizh daso biboonigiziyeg daa-biizikameg aabita-dengwe-kaajiganan apii babaami-ayaayeg.

Gego maawanji’idikegon

Nandawendaagwad ge-bwaa-maawanji’idiyeg. Daga shko ingodwaaso dibaa’iganan epiichaag inakodeshininog apane. Niwii-ganawaabandaamin izhi-ayaawaad gakina ji-bagakendamaang bwaa-maawanji’idiyang; gaye dash gii-agoodooyaang agwaakwa`iganan wii-mikawenindaagoziyang bwaa-maawanji’idiyang.

Giishpin gakina bwaa-maawanji’idiyang mii igo eta dash naanimidana daswewig dibach gemaa nawaj bangii wenokiijig wii-anokiiwag gaye wii-agimangidwaa gakina baawidejig ge babaami-ayaawaad izhi-waabanda’iweng gaye izhi-dawaang. Daga biindigeg bebangii izhi-waabanda’iweng gaye gego maawanji’idikegon.

Gomaa izhi-dawaang MIA-ing daa-mamaajiseyeg bezhigwayag. Daga agindamog gakina izhi-ozhibii’igaadeg agwaakwa`iganing gaye michisagong. Akwaandawaaganing gaye akwaandawebizoning gidaa-onji’idimom wii-ishpaandaweyeg eta gemaa niisaandaweyeg eta. Ingodoode eta dash daa-booziwag akwaandawebizoning bebezhig.

Ezhi-izhiwebiziyeg apii omaa ayaayeg wii-mino-ayaayeg

Daga giziinjiig jibwaa danginameg. waa-gishpinadoowanen adaawewigamigong. Biini-noominigan daa-atemigadoon miziwegamigong.

Babaamiwizhaawinan gaye Okwiinowinan

Purcell-Cutts wakaa’igan wii-gibaakose biinish inaakonamaang wii-nasaakonamaang miinawaa. Gaawiin giwii-babaamiwizhigoosiim biinish waa-wiindamaagooyeg. Gego okwiinokegon anoonji apii midaaswi endashiyeg oma biinish waa-wiindamaagooyeg.

Anoonji niwii-biinichigemin

Niwii-biinitoomin daso izhi-dawaang gaye gakina danginigaadeg wii-ayaangwaami-ayaayang. Endaso wenokiijig owii-manaadenimaawaan gaa-inaakonaminid EPA-an, OSHA-an, CDC-an, gaye MDH-an.

Niwii-biininaamojigemin ji-ayaangwaami-ayaayang.

Izhi-gagwedweng Jibwaa Bi-izhaayan

Aaniin ezhi-waa-ayaamaan mazina’igaans?

Mazina’igaans niwii-aabajitoomin ji-agimaanaanig baawidejig mii gidendamaang gaawiin maawanji’idisiiwaad. Mazina’igaansan wenipazh miinawaa minigok-apii aawang.

Are there any restrictions for visitors?

Enh. Ge inaakonigaade apii naniizaaniziwin izhiwebag, Gakaabikong Ogimaawiwin nandawendamowaad giishpin anoonji apii niizh daso biboonigiziyeg daa-biizikameg aabita-dengwe-kaajiganan apii babaami-ayaayeg.

Indaa-biidoon ina aabita-dengwe-kaajigan?

Enh. Nigagwejimaanaanig gakina baawidejig aabita-dengwe-kaajiganan ji-biizikamowaad jibwaa bi-izhaawaad.

Enh. Daga shko ingodwaaso dibaa’iganan epiichaag inakodeshinin epiichi bi-ayaayan ganawenjigewigamigong.

Timed entry into the museum will be enforced.
Be aware and on time for your reserved entry time. Late arrivals (after 15 minutes) may not be able to enter the museum based on capacity. Luggage and similar large sized items will not be permitted in the museum and should be left in another secure location as Mia’s Coat Check is closed.

Aaniin ezhi-waa-ayaamaan mazina’igaans?

Ishkonamog gimazina’igaansiwaan izhi-bakitebii’igeyeg tickets.artsmia.org, gemaa ganoonig 612.870.3000 gemaa dagoshininog Nising Miikana ishkwaademing.

Niwii-maamawi-biiwidemin ina?

Gaawiin noongom gidaa-maamawi-biiwidesiim. Ishkonan gimazina’igaansan ji-bi-ayaayan nawaj midaaswi endashiyeg.

Giwii-gizhaadaanan ina nimbabiinzikawaagan miinawaa nimashkimod?

Gaawiin gashkitoosiimin waa-gizhaadaayaang gimbabiinzikawaagan miinawaa gimashkimod. Apii biiwideyan biidoon eta gegoon wii-gashkiwidooyan epiichii ayaayan ganawenjigewigamigong. Giishpin wii-ayaangwaami-ayaayang, niwii-biindigeyaabandaamin gakina izhiwidooyeg ganawenjigewigamigong.

Geyaabi ina aabajichigaadewan gikinoobindawesijiganensan?

MIA-ing gaawiin giwii-awi’igoosiim gikinoobindawesijiganensan. Daga waabandan gimaandashkiwewiziwining artsmia.org/explore, Audio Stops, ArtStories, gaye anoonji izhi-atemigag wii-nisidawendaman endaso gegoon atemigag ganawenjigewigamigong.

Noongom ina niwii-babaamiwizhigoomin ina?

Gaawiin giwii-babaamiwizhigoosiim MIA-ing.

Nasaakosin ina MIA Adaawewigamig?

Enh! MIA Adaawewigamig waa-nasaakosin epiichi nasaakosin ganawenjigewigamig.

Nasaakosin ina Gitigaan-wiisiniwigamig?

Enh! Gitigaan-wiisiniwigamig wii-nasaakosin epiichi nasaakosininig ganawenjigewigamigoon. Nisaawiwiisiniwigamig wii-giba’igaade biinish waa-wiindamaagooyeg.