Inaakonamog ezhi-waa-abiiwiyeg omaa

Inaakonamog waa-Ezhi-Abiiwiyeg Omaa

Azhegiiweg MIA-ing amanj igo apii ayaangwaami-ayaayeg. Niwaabanda’iwewigamigoonsinaanan nasaakosinoon gaye dash mooshkinemigag gete-gegoon miinawaa oshki-gegoon. Mii igo eta dash gidaa-bi-izhaam.

Ge nasaakosin omaa dash daa-nagadawendamang gakina CDC, Minnesota ogimaawiwin, miinawaa Gakaabikong ogimaawiwin gii-waawiindamowaad. Niwii-minwendaamin ji-waabamigooyeg wayeba. Niwii-nagadawendaamin ezhi-izhiseg gaa-inaakonamaang dash daa-aanjitooyaang ge izhiwebag giishpin nandawendamaang.

Indayaamin Baawided-gikendamaawin Maandaashinaabemong, Somali-mong, Hmong-mong, Bwaanmong, gaye Anishinaabemong.

Mazina’igaansan

Gaawiin gidaa-diba’igesiim; gaawiin gidaa-nandawendanziinaawaan mazina’igaansan.
Mazina’igaansan nandawendaagwadoon wii-biindigeyeg gichitwaa-waabanda’iwewining. Ishkonamog gimazina’igaansiwaan ge-aabajitooyeg waasamo-bakitebii’igeng gemaa ganoonig gemaa dagoshininog Nising Miikana ishkwaademing:612.870.3000.

Aabita-dengwe-kaajiganan

Ginandotamaagoom ji-bizikameg aabita-dengwe-kaajiganan, misawaa dash bajiishka’ogooyeg zhaye gaa-inaakonamowaad CDC-jig.

Ganawenjigewigamig Nasaakosin

 • Ishkwaa-anami’e-giizhigad: Gibaakwa’igaade
 • Niizho-giizhigad: 10 gizhebang biinish 5 onaagoshing
 • Abitoose: 10 gizhebang biinish 5 onaagoshing
 • Niiwo-giizhigad: 10 gizhebang biinish 9 dibikong
 • Naano-giizhigad: 10 gizhebang biinish 5 onaagoshing
 • Giziibiigisaginige-giizhigad: 10 gizhebang biinish 5 onaagoshing
 • Anami’e-giizhigag: 10 gizhebang biinish 5 onaagoshing

Izhi-biindigeng, Nikeyaa, gaye Izhi-boonidaabii’iweng

Biindigeg daga miidash maajaag Nising Miikana ishkwaademing. Bakaan izhi-biindigeng wii-gibaakosewan biinish inaakonamaang wii-nasaakonamaang. Dookinamog omaa wii-nandagikendameg ezhi-dagoshineg MIA-ing gaye izhi-boonidaabii’iweyeg. Nising Miikan odaabaaniwigamigong gidaa-aabajitoonaawaa giishpin gaawiin-misawendansiweg wii-danginameg gegoo. Waabandamog ezhi-wiijitwaayaang omaa.

Ganawaabandamog waasamo-bakitebii’igeng gemaa mazinaakizamog izhi-waabanda’iweng inakamig-mazina’igan jibwaa bi-izhaayeg! Dookinamog omaa wii-waabandameg, zhaabwiitooyeg, gemaa mazinaakizameg noongom.

Ezhi-ayaangwaami-ayaayeg Baawidewijig

Aabita-dengwe-kaajiganan

Ginandotamaagoom ji-bizikameg aabita-dengwe-kaajiganan, misawaa dash bajiishka’ogooyeg zhaye gaa-inaakonamowaad CDC-jig.

Gego maawanji’idikegon

Bwaa-nandawendaagwad ge-bwaa-maawanji’idiyeg. Gide-dazhwegizim ganawenjigewigamigong ge-anooj apii 545,000 gakako-dibaa’iganan omaa dawaang.

Ezhi-izhiwebiziyeg wii-Mino-ayaayeg

Daga giziinjiig jibwaa danginameg waa-gishpinadoowegwen Adaawewigamigong. Biini-noominigan daa-atemigadoon miziwegamigong.

Babaamiwizhaawinan gaye Okwiinowinan

Giwii-babaamiwizhigoom gemaa bebezhig. Waabandan artsmia.org/programs/tours/ wii-nandagikendameg nawaj.

Anoonji Niwii-biinichigemin

Niwii-biinitoomin daso izhi-dawaang gaye gakina danginigaadeg wii-ayaangwaami-ayaayang. Endaso wenokiijig owii-manaadenimaawaan gaa-inaakonaminid EPA-an, OSHA-an, CDC-an, gaye MDH-an.

Niwii-biininaamojigemin ji-ayaangwaami-ayaayang.

Izhi-gagwedweng Jibwaa Bi-izhaayeg

Mazina’igaans ina ninandawendaan?

Gaawiin gidaa-nandawendanziinaawaan mazina’igaansan. Mazina’igaansan nandawendaagwadoon wii-biindigeyeg gichitwaa-waabanda’iwewining

Niwii-maamawi-biiwidewimin ina?

Gide-maamawi-biiwidewim noongom. Giishpin awashime midaaswi bemaadizijig waa-maamawi-biiwidewiyeg, daga ganoozhishinaam: 612.870.3000.

Giwii-gizhaadaanan ina nimbabiinzikawaagan miinawaa nimashkimod?

Enh! Gimbiinzikawaaganiwan gidaa-zagakinaawaan izhi-ganawenjigaadeg. Gdaa-nanagadaanaawaa ge MIA bwaa-anaamendaagoziwaad giishpin gaa-zagakinameg ayindanakamigag. Gakina mashkimodan anoonji apii 15 gakako-diba’iganensan bwaa-biidooyeg ganawenjigewigamigong, dash daa-zagakinameg. Niwii-ganawaabandaamin weweni gakina gegoon biijigaadeg gemaa zaagijiwijigaadeg wii-ayaangwaami-doodamoyang.

Geyaabi ina aabajichigaadewan gikinoobindawesijiganensan?

MIA gaawiin giwii-awi’igoosiim gikinoobindawesijiganensan. Daga waabandan gimaandashkiwewiziwining artsmia.org/explore , Audio Stops, ArtStories, gaye anoonji izhi-atemigag wii-nisidawendaman endaso gegoon atemigag MIA ganawenjigewigamigong. Gidaa waabandaan giishpin izhi-dazhindaagwadoon endaso gegoon ge bakitebii’aman asigibii’iganan gemaa izhinikaadeg izhi-nandawaabanjigeyan makakoonsing. Gidaa-nandawaabandan gaye bezagwaag-mazina`igan inaandeg izhi-ozhibii’igaadeg izhinkaadeg. Bakitebii’an asigibii’iganan izhi-nandawaabanjigeyan makakoonsing wii-mikaman izhi-dazhindaagwag.

Noongom ina niwii-babaamiwizhigoomin?

Enh! Enya! Daga waabandan artsmia.org/programs/tours/ wii-nandagikendameg waa-dazhindamaang apii babaamiwizhigoyeg.

Nasaakosinoon ina MIA Adaawewigamig miinawaa Gitigaan-wiisiniwigamig?

Enh! MIA Adaawewigamig miinawaa Gitigaan-wiisiniwigamig waa-nasaakosin epiichi nasaakosinoon ganawenjigewigamig.

Aaniin inaakonigewinan ayameg daa-nanagadawendamaang?

Gakaabikong Mazina’igewin Ganawenjigewigamigong indebwe’endaamin gakina bemaadizijig daa-mino-ayaawaad, bangang, wenji-dibendaagoziwaad. Giishpin geyabi daa-bangang gaye daa-chipiitendiwaad gakina omaa MIA-ing, gidogimaakaandaagoom gego izhichigekeg:

 1. • Gego miikinzomaakegon gemaa maanzhi-doodawaakegon gakina bemaadizijig omaa ayaawaad.
 2. • Gego zhingitawaakegon oshki-inendamong gema gete-inendamong.
 3. • Gego maanadenimaakegon ezhi-aawid awiiya omaa.
 4. • Gego zegi’aakegon awiiya ayaad ganawenjigewigamigong.
 5. • Gego gimoodamawaakegon gemaa banaajitookegon.
 6. • Gego gibishkangegon biindigewinan gemaa gibishkawaakegon wenokiijig.
 7. • Gego aanwendangegon inaakonigewinan gemaa aanwenimaakegon wenokiijig.

Giishpin aanwendameg onow inaakonigewinan, MIA wenokiijig giwii-gagwejimigoom ishkwaataayeg gemaa maajaayeg. MIA Gezhaadigejig wii-naakonaanaawaa booshke wiinawaa.

Gikendamog omaa indinaakonigewininaanan