Thithókhaŋ Yáupi kiŋ Awíyukčaŋ po

Thithókhaŋ Yáupi kiŋ Awíyukčaŋ po

Mia kiŋ taŋyáŋ yahdípi ye/do! Thithókhaŋ yaúpi kiŋháŋ he wašté kte. Waŋná de wapázopi kiŋ thimáhed idádápi oyákihpi, itówapi théča ga tháŋni. Thithókhaŋ yaúpi uŋčhíŋpi.

Mia thiyópa yuǧáŋpi ičhúŋhaŋ CDC, Mnísota Makhóbašpe, ga Bdeóta othúŋwe wóophe kiŋ hená anáuŋǧoptaŋpi kte. Wóophe kiŋ hená taŋyéȟ uŋkíyukčaŋpi ga uŋǧé uŋyúthokečapi kiŋháŋ hená uŋyúthokečapi kte. Yaúpi kiŋháŋ iyúškiŋyaŋ wačhíyakapi kte!

Wóiwaŋǧa duhápi kiŋháŋ Dakhóta iápi ga Spayó iápi, ga Somali iápi, ga Hmong iápi, ga Ȟaȟáthuŋwaŋ iápi, ohná óuŋničiyapi kte.

Wówapi Khaŋsú

Owás thithókhaŋ hípi kiŋ wówapi khaŋsú kiŋ hená tákudaŋ kažúžu kte šni. Wówapi khaŋsú yačhíŋpi kte šni.
Wówapi khaŋsú he takómni tuwé yuhá kiŋháŋ thimáhed u okíhi kte. Wísdodye k’aíš mas’ápha ohná wówapi khaŋsú kiŋ ophéyathuŋ oyákihi online Mas’ápha iyáwapi: 612.870.3000.

Itéha

CDC wóophe kiŋ anáuŋǧoptaŋpi čha owás thithókhaŋpi úpi kiŋ itéha kič’úŋpi he uŋkídapi.

Mia oáphe kiŋ dená thiyópa yuǧáŋpi kte.

 • Aŋpétu Thokáheya: Thiyópa nathákapi kte
 • Aŋpétu Inúŋpa: 10 aphé 5 aphé heháŋyaŋ thiyópa yuǧáŋpi kte
 • Aŋpétu Iyámni: 10 aphé 5 aphé heháŋyaŋ thiyópa yuǧáŋpi kte
 • Aŋpétu Itópa: 10 aphé 9 aphé heháŋyaŋ thiyópa yuǧáŋpi kte
 • Aŋpétu Izáptaŋ: 10 aphé 5 aphé heháŋyaŋ thiyópa yuǧáŋpi kte
 • Owáŋkayužažapi: 10 aphé 5 aphé heháŋyaŋ thiyópa yuǧáŋpi kte
 • Aŋpétu Wakháŋ: 10 aphé 5 aphé heháŋyaŋ thiyópa yuǧáŋpi kte

Thimáhed Úpi, Wóoyake uŋǧé, ga Iyéčhiŋkopte Inážiŋpi

Yámni očháŋku ekta thimáhed ú po ga nakúŋ hed thaŋkád iyáya po. Thiyópa umáŋ owás kiŋ hená nathákapi kte.Tókhedkhed Mia ta dá yačhiŋ kiŋháŋ de kaȟníǧa po. Yámni očháŋku oínažiŋ kiŋ thimáhed úpi kiŋháŋ tákudaŋ éyapathaŋ kte šni.Tókhedkhed hená thaŋčháŋ oíč’ihipi šni kiŋ ówičhuŋkiyapi sdodyáya yačhíŋ kiŋháŋ de kaȟniǧa pi/po.

Wapázopi Makhówapi Thithókhaŋ yaúpi šni ečhéd wapázopi makhówapi kiŋ he káǧa k’aíš wísdodye etáŋhaŋ ičú k’aíš he iwáyaka pi/po.

Tókhed Uŋzánipi kte

Itéha

CDC wóophe kiŋ anáuŋǧoptaŋpi čha owás thithókhaŋpi úpi kiŋ itéha kič’úŋpi he uŋkídapi.

Oyáte Mničíyapi Ithókhaŋ Nážiŋ

Waŋná de oyáte mničíyapi ithókhaŋ nážiŋ he ečhúŋwičhuŋkiyapi kte šni. Tkhá Mia thimáhed owáŋka owás kiŋ nína tháŋka. Owáŋka iyúthapi 545,000 uŋyúhapi čha óta wadákapi oyákihipi kte.

Wičhózani

Mazóphiya ed táku wíyopheyapi kiŋ éyapathaŋ šni ečhéd napé hdužáča k’aíš napé apáuŋtapi kiŋ uŋ po. Mia sitómniyaŋ napé apáúŋtapi iyáčupi oyákihipi.

Yuwítaya Úpi ga Ománipi

Waŋná de wapázopi ománi ga nakúŋ yuwítaya thithókhaŋ ománi kiŋ ečhánúŋpi oyákihipi. Sáŋpha sdodyáya yačhíŋ kiŋháŋ ded iyáya po – artsmia.org/programs/tours.

Táku sáŋpha óta uŋyúžažapi kte

Mia sitómniyaŋ táku owás sáŋpha uŋyúžažapi kte. Oyáte kiŋ táku épathaŋthaŋpi čée kiŋ hená sáŋpha uŋyúžažapi kte. Thiyópa yúzedaŋ, thašpú owás, owíyopheye čístiŋna, čhaŋádipi yúzedaŋ, wakšíča yúzedaŋ, owóte yúzedaŋ, mniíyusdi, akáŋwaehdapi, mninásdi kiŋ nína uŋyúžažapi kte. OSHA ga CDC ga MDH kiŋ hená táku wípažaža úŋpi eyápi kiŋ oyáte táku épathaŋthaŋpi čée kiŋ uŋ owás uŋyúžažapi kte.

Ga nakúŋ tókhedkhed owás taŋyáŋ ečháuŋk’uŋpi kiŋ uŋpásipi kta ga wóštaŋ wašté uŋkáǧapi kte. HVAC uŋyúotapi ga thatéyaŋpa oȟí káǧapi hená sáŋpha éuŋhdapi kte.

Thithókhaŋ Yaú Šni Ečhéd Táku Imúŋǧa Wačhíŋ

Wówapi Khaŋsú waŋží wačhíŋ he?

Owás iyówiŋkhiya wówapi khaŋsú kiŋ waŋná takómni duhá yačhíŋ šni. Tkhá wóečhuŋ ga wapázopi tháŋka kiŋ hená wówapi khaŋsú takómni duhá yačhíŋ.

Oyáte Mničíyapi kiŋ Ithókhaŋ nážiŋ kiŋ ečhúŋwičhuŋkhiyapi kta he?

Waŋná de oyáte mničíyapi ithókhaŋ nážiŋ he ečhúŋwičhuŋkiyapi kte šni. Tkhá Mia thimáhed owáŋka owás kiŋ nína tháŋka. Owáŋka iyúthapi 545,000 uŋyúhapi čha óta wadákapi oyákihipi kte.

Tónakča thithókhaŋ yuwítaya uŋkúpi uŋkókihipi kta he?

Waŋná yuwítaya thithókhaŋ yaúpi oyákihpi. Wikčémna k’aíš sáŋpha yuwítaya yaúpi kiŋháŋ mas’áuŋkipha pi/po. Mas’ápha iyáwapi kiŋ: 612.870.3000.

Tókhiya akáŋuŋpi ga wóžuha kiŋ otkéwakiye kta he?

Haŋ/Háu! Akáŋuŋpi ótkhyapi owáŋka waŋ uŋyúhapi. Tkhá táku waŋží togéȟpeyakiya kiŋháŋ Mia he awáyakapi kte šni. Wóžuha kiŋ 15×15 isám tháŋka kiŋháŋ hená Mia thimáhed áyapi okíhipi šni. Wóžuha tháŋka kiŋ hená otkhéyapi owáŋka mahéd éhnaka pi/po. Nakúŋ táku owás thimáhed áda ga táku owás thaŋkád áda kiŋ hená iwáuŋyakapi kte.

Hináȟ wínaȟ’uŋ kiŋ owádota owákihi kta he?

Waŋná de wínaȟ’uŋ kiŋ uŋkódotapi kte šni. Wapázopi kiŋ onáyaȟ’uŋ yačhíŋ kiŋháŋ mas’áphadaŋ nitháwa ohná onáyaȟ’uŋ oyákihi kte. artsmia.org/explore ta iyáya ga Audio Stops, ArtStories, ga táku sáŋpha wadáka oyákihi kte. Ga itówapi waŋ wanáǧoyapi ikhoyaka sdodyáya yačhíŋ kiŋháŋ itówapi iyáwapi kiŋ he wísdodye ohná odé. Nakúŋ wówapi akáŋ wíyaskabye owápi kiŋ odé pi/po. Wísdodye ohná itówapi iyáwapi kiŋ naȟtágya pi/po.

Waŋná wapázopi ománi duhápi he?

Háu! Sáŋpha sdodyáya yačhíŋ kiŋháŋ artsmia.org/programs/tours ta iyáya po. Wapázopi ománi ga thithókhaŋ úpi káǧapi kiŋ wadákapi oyákihipi kte.

Waŋná de Mia mazóphiya ga Owótethipi waŋ Agra Cafe eyápi kiŋ hená thiyópa yuǧáŋpi he?

Haŋ/Háu! Waŋná Mia thiyópa yuǧáŋpi ičhúŋhaŋ Mia mazóphiye ga Owótethipi kiŋ Agra Culture eyápi kiŋ thiyópa yuǧáŋpi kte.

Thithókhaŋ úpi wóophe nitháwa kiŋ hená táku he?

Minneapolis Institute of Art kiŋ Oyáte owás iyówiŋkhiya thithókhaŋ úpi okíhipi ga ded hípi kiŋháŋ owás taŋyáŋ úŋpi uŋčhíŋpi. Tókhedkhed dečháuŋk’uŋpi kta he? Ȟtanípi ga nakúŋ thithókhaŋ úpi owás dená ečhúŋpi šni>

 1. • Ȟtanípi ga thithókhaŋ úpi ga nakúŋ wawókiye kiŋ hená yašíčapi ga kčhí khízapi.
 2. • Wóyahdaka kiŋ ed tuwé yašíčapi. Hená oyáte šíčapi kiŋ héktakiya ga deháŋ hená yawáštepi.
 3. • Thithókhaŋ ú, ȟtaní, k’aíš wawókiye Oyáte tháwa k’aíš he tuwé kiŋ yašíčapi.
 4. • Oȟ’áŋšičapi ga nakúŋ thithókhaŋ úpi ga ȟtanípi ga wawókiyapi hená naǧí yewičháyapi.
 5. • Tákud yušíčapi ga táku manúŋpi.
 6. • Očháŋku ga amánipi anáptapi awáčhiŋpi.
 7. • Ȟtanípi ga thithókhaŋ úpi wóophe kiŋ anáǧoptaŋpi šni.

Tuwé oȟ’áŋšiča kiŋ waúŋyakapi k’aíš tuwé héčhuŋ uŋkókiyakapi kiŋháŋ déčhauŋk’uŋpi kte – Mia etáŋhaŋ iyáye šípi kte k’aíš Mia etáŋhaŋ thaŋkád éuŋhdepi kte. Mia woáwayaka itháŋčhaŋ kiŋ wóštaŋ káǧe kte.

Sáŋpha sdodyáya yačhíŋ kiŋháŋ de kaȟníǧa pi/po