Npaj Koj Qhov Mus Saib

Npaj Koj Kev Tuaj Xyuas

Zoo siab rov txais tos tuaj rau ntawm Mia, tuaj xyuas peb thaum twg los tau. Peb muaj qhib cov khoom tuaj saib thiab zoo heev, qub thiab tshiab. Tam sim no, qhov xav tau yog koj tuaj saib.

Qhib tau rau tuaj saib tam sim no txhais tias ua raws CDC, lub Xeev Minnesota, thiab lub nroog Minneapolis cov kev cai txheej txheem. Peb txaus siab ntsib koj sai sai no. Peb tab tom saib xyuas cov kev cai txheej txheem raws li caij nyoog thiab yuav hloov kho li xav tau.

Peb muaj kev qhia tuaj xyuas ua lus Spanish, Somali, Hmoob, Dakota, thiab Anishinaabe.

Cov pib Nkag

Kev tuaj xyuas yog dawb; tsis tas yuav muaj pib.
Cov pib yuav yog los siv rau cov koob tsheej tshwj xeeb thiab khoom teeb cia saib. Cooj tau saum online lossis hu tus xovtooj: 612.870.3000.

Cov Ntaub Npog Qhov Ncauj Qhov Ntswg

Ua kom haum nrog rau CDC qhov kev cai txheej txheem, peb xav kom txhuas tus neeg tuaj xyuas khwb ntsej muag txawm txhaj tsuaj puv lawm los tsis tau.

Lub Museum Cov Sijhawm Qhib Tam Sim No

 • Monday: Kaws
 • Tuesday: 10am–5pm
 • Wednesday: 10am–5pm
 • Thursday:  10am–9pm
 • Friday:  10am–5pm
 • Saturday:  10am–5pm
 • Sunday: 10am–5pm

Qhov Nkag Mus, Cov Ncauj Kev Tuaj, thiab Chaw Nres Tsheb

Thov nkag thiab tawm hauv Mia mus siv qhov nkag los ntawm txoj kev Third Avenue. Lwm qhov nkag tau los rau hauv Mia tseem kaw tsis paub yuav qhib thaum twg. Nia qhov no los nrhiav txoj kev nkag tau zoo rau hauv Mia thiab qhov chaw qhia kev nres tsheb. Qhov nce nkag mus ntawm no Third Avenue muaj qhov tsis tas kov li. Xyuas peb kev muaj pab cuam nkag tau mus los ntawm nontrance.

Tuaj xyuas peb daim ntawv qhia cov khoom saib lossis luam ib daim ntawv qhia cov chaw muaj khoom saib ua ntej koj tuaj xyuas! Nias ntawm no los saib, download, lossis luam tam sim no.

Neeg Tuaj Xyuas Kev Nyab Xeeb

Khwb Ntsej Muag

Ua kom haum nrog rau CDC qhov kev cai txheej txheem, peb xav kom txhuas tus neeg tuaj xyuas khwb ntsej muag txawm txhaj tsuaj puv lawm los tsis tau.

Kev Nyob Sib Nrug

Kev nyob sib nrug tsis tas muaj lawm. Tabsis peb muaj chaw dav heev–tshaj li 545,000 square feet–los nyob tau sib nrug hauv lub museum.

Kev Paub Ua Kom Nyob Huv

Thov ntxuav tes thiab/lossis siv tshuaj ntxuav koj phab tes ua ntej kov cov khoom hauv lub Khw muag khoom. Cov tshuaj ntxuav tes muaj thoob plaws hauv lub tsev.

Kev Coj Neeg Mus Ncig thiab Cov Pawg Neeg

Tseem muaj kev coj neeg mus ncig. Mus xyuas artsmia.org/programs/tours/ kom kawm ntxiv.

Kom Muaj Kev Tu Tau Huv Si Zoo

Kev nqis tes ua ntawm txoj kev tu kom tsis muaj qhov sib kis tau thiab ntxuav tshuaj rau cov chaw uas tib neeg kov heev ib yam li cov pob qhov rooj, cov pob nias nce lub elevator, lub tso yuav khoom noj, tes qhov rooj, tes tuav nce ntaiv, cov khoom hauv chav dej, saum rooj, tes qhib dej, thiab qhov kais haus dej yuav yog cov tseem ceeb. Cov neeg tu vajtse yuav siv cov tshuaj EPA ntxuav cov cheeb tsam kov huv heev, raws qhov OSHA cov kev cai txheej txheem, CDC cov cai, thiab MDH kev pom zoo ua.

Ntxiv nrog rau cov kev tus vajtse zoo, enineering kev npaj ua tswj fwm yuav tau siv kom los muaj qhov txo kev sib kis tau, ib yam li muaj HVAC cua tshuab tau mus los thiab kho cov lim cua kom cua dhau tau mus los zoo.

Muaj Lus Nug Txog Kuv Kev Tuaj Xyuas

Kuv puas yuav tsum muaj ib daim pib nkag?

Tsis tas yuav tsum tau muaj ib daim pib nkag ua ntej tuaj xyuas. Cov pib yog yuav kom muaj rau cov kev npaj ua tshwj xeeb thiab kev saib khoom.

Puas tseem ua raws txoj cai qhov kev nyob sib nrug?

Li thaum tsis muaj qhov kev nyob sib nrug, muaj chaw ntau heev–tshaj li 545,000 square feet–rau los nyob tau sib nrug hauv lub museum.

Cov tuaj ua pab pawg puas tau?

Txais tos cov tuaj ncig xyuas ua pab pawg. Yog koj npaj ib qho tuaj xyuas uas yuav muaj tshaj li 10 leej tib neeg, thov hu tuaj ua ntej: 612.870.3000.

Kuv puas nqa tau kuv li tsho loj thiab hnab?

Tau! Muaj chaw kuaj tus neeg nqa tau lub tsho loj tuaj. Thov paub tias Mia tsis lees paub qhov kev nqa tuaj, lawv cov khoom, lossis tej yam uas tsis los nqa. Cov hnab loj tshaj li 15 in. x 15 in. yuav tsis pub nqa tuaj hauv lub museum thiab yuav tau raug kuaj. Rau qhov kev nyab xeeb, peb muaj txoj cai los kuaj txhua yam khoom uas nqa tuaj thiab nqa tawm ntawm lub museum.

Puas tseem muaj qhov hais lus qhia lawm?

Mia yuav tsis xaub tau cov khoom no ntawm qhov chaw. Thov xyuas qhov artsmia.org/explore hauv koj lub device los siv qhov Audio Stops, ArtStories, thiab yam ntxiv los nrhiav txog Mia cov khoom kaws. Koj yuav pom yog muaj ib yam khoom uas hais lus qhia koj ntaus tus leb naj npawb uas nkag tau lossis lub npe rau lub search box. Koj kuj nrhiav tau daim ntawv nplaum lo muaj xim sau cov ntawv lo. Ntaus tus leb naj npawb ntawm rau hauv lub search box los nrhiav qho lus qhia.

Puas muaj kev coj neeg mus ncig rau cov pej xeem sawv daws?

Muaj mas! Thov mus xyuas artsmia.org/programs/tours/ kom tau ntaub ntawv ntxiv thiab teem caij mus ncig.

Lub Khw Muag Khoom thiab lub Agra Cafe puas qhib?

Qhib! lub khw muag khoom thiab lub Agra Culture Cafe yuav qhib raws lub museum cov sijhawm.

Cov kev cai rau cov neeg tuaj xyuas yog licas?

Lub Minneapolis Institute of Art cog lus los tsim muaj kev nyab xeeb, kev tuaj xyuas tau yoojyim, muaj chaw rau nws txhua tus neeg tuaj xyuas, neeg ua haujlwm thiab neeg ua haujlwm pab dawb.Ua tau kom cov chaw muaj kev nyab xeeb thiab txhawb muaj kev sib hwm rau txhua tus neeg tuaj ntawm Mia, peb xav hais kom txhua tus neeg tuaj ncig xyuas lub museum tsis txhob coj cov nram qab no:

 1. • Hais lub phem, ntaus neeg lossis ua yam saib tsis taus lub museum cov neeg tuaj ncig xyuas, neeg ua haujlwm, lossis cov tuaj pab haujlwm dawb
 2. • Hais tawm thiab qhib hais cov lus ntxub ntxaug lossis txhawb cov pab pawg neeg uas ib txwm muaj txoj kev ntxub ntxaug
 3. • Tsis muaj kev hwm ntawm cov neeg tuaj xyuas, neeg ua haujlwm thiab neeg tuaj pab dawb
 4. • Tag zog tsim teeb meem lossis hem kom cov neeg tuaj xyuas, neeg ua haujlwm lossis neeg pab dawb ntshai
 5. • Npaj tsoo vajtse lossis tub sab
 6. • Lom txwm ua los thaiv cov neeg txoj hauv kev lossis ua rau cov neeg ua haujlwm ua tsis tau lawv cov haujlwm.
 7. • Tsis kam ua raws neeg tuaj xyuas cov kev cai lossis kev taw ua ntawm cov museum neeg ua haujlwm.

Yog pom muaj tus cwj pwm zoo li no, lossis yog qhia rau, Mia cov neeg ua haujlwm, tus neeg tuaj xyuas yuav raug hais kom tau ua raws tsis tas li xwb yuav tau kom tawm hauv tsev mus lossis mus tsis tau ntxiv lawm. Qhov kev txiav txim kawg yog nyob raws ntawm Mia pawg neeg Saib Kev Ruaj Ntseg neeg ua haujlwm.

Kawm ntau ntxiv txog peb cov cai neeg tuaj saib ntawm no