Npaj Koj Qhov Mus Saib

Npaj Koj Qhov Mus Saib


Zoo siab txais tos rov qab los rau Mia, seb thaum twg yooj yim rau koj tuaj saib peb. Peb cov chav tsev saib duab qhib lawm, yuav tau ua txhua yam kev ceev faj—nrog rau ob peb yam ntxiv—thaum mus hauv. Puas nco tau peb “Cov duab uas tsis pub kov”? Thiab peb cov neeg saib xyuas kev ruaj ntseg? Lawv tseem nyob ntawm no, nrog rau cov txheej txheem cai tshiab los tswj cov qhua tuaj saib, cov neeg ua hauj lwm thiab kev sib sau kom nyab xeeb. Kev qhib nyob rau lub sij hawm no txhais tias yuav tau ua raws li cov lus qhia kom siv muab los ntawm Chaw Hauj Lwm Tiv Thaiv Kab Mob (CDC) , Chav Hauj Lwm ntsig txog Kev Ua Liaj Teb thiab American Alliance of Museums.


Cov kev nqis tes ua hauj lwm tshwj xeeb no yog peb ua los pov thaiv cov qhua tuaj saib lub tsev khaws qub txeeg qub teg thiab tus neeg ua hauj lwm tau qhia tseg hauv qab no. Peb vam tias yuav pom koj, nyob nyab xeeb, hauv cov chav saib duab. Peb yuav ua zoo saib thiab soj saib yam tsis tu ncua qhov siv tau zoo ntawm cov lus qhia no rau lub sij hawm uas siv tiag thiab mam ua kev hloov kho ntxiv raws qhov tsim nyog.

Cov Pib

Kev nkag mus li ib txwm yog mus dawb xwb. Yuav siv cov pib tuav sij hawm rau kev nkag mus rau hauv lub tsev khaws qub txeeg qub teg thiab cov kev nthuav tawm tshwj xeeb xwb. Coos tau koj daim pib hauv online, kiag ntawm tus kheej, los sis ntawm xov tooj: 612-870-3000.

Tsev Khaws Qub Txeeg Qub Teg Cov Sij Hawm Qhib Tam Sim No

  • Monday: Closed
  • Tuesday: 10am-5pm
  • Wednesday: 10am-5pm
  • Thursday:  10am-9pm
  • Friday:  10am-5pm
  • Saturday:  10am-5pm
  • Sunday: 10am-5pm

Daim Ntawv Qhia Lub Chav Saib Duab

Luam daim ntawv qhia lub chav saib duab ua ntej koj yuav mus saib! Nyem nov los saib sim, rub tawm, los sis muab luam tawm tam sim no.

Qhua Kev Nyab Xeeb

Cov Ntaub Npog Qhov Ncauj Qhov Ntswg

Mia yuav kom cov qhua thiab neeg ua hauj lwm siv cov ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg. Raws Li Txoj Cai Xwm Txheej Ceev, Lub Nroog Minneapolis yuav kom txhua tus muaj hnub nyoog siab dua 2 xyoos yuav tau rau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum nyob rau qhov chaw muaj neeg coob.

Kev Nyob Sib Nrug Ntawm Zej Tsoom

Yuav tau nyob kom sib nrug ntawm lwm tus. Thov nyob kom sib nrug li ntawm 6 feet (2 mev) ntawm lwm tus qhua txhua lub sij hawm. Peb yuav soj saib txhua qhov chaw muaj neeg coob los ua kom tau qhov nyob sib nrug; thiab tau nruab cov paib qhia thoob plaws lub tsev los ua qhov ceeb toom qhia rau cov qhua kom ras txog xyaum ua kev nyob kom sib nrug.

Los ua kom muaj qhov nyob tau sib nrug, peb yuav qhib li ntawm 50% ntawm qhov chaw los sis tsawg dua, thiab yuav muaj neeg ua hauj lwm los soj saib qhov coob ntawm cov qhua nyob hauv thiab tawm ntawm peb cov chav saib duab me thiab lwm cov chaw uas qhib rau zej tsoom mus saib. Thov sib hloov nyob rau hauv cov chaw saib duab me thiab ua kom muaj chaw rau lwm cov qhua tuaj saib.

Qee cov chaw ntawm Mia yuav raug txwv pub mus thiab los rau-ib qhov chaw xwb.

Thov saib thiab coj raws li cov lus qhia ntawm txhua daim paib thiab cov duab pom hauv daim plag tsev. Cov ntaiv hluav taws xob thiab cov liv nce nqis yuav txwv tsuas pub nce-nkaus xwb los sis nqis-nkaus xwb ib yam nkaus. Lub liv yuav muaj qhov txwv tsuas pub ib pab neeg siv rau ib lub sij hawm.

Kev Paub Cai Txog Kev Noj Qab Haus Huv

Thov ntxuav thiab/los sis rau tshuaj tua kab mob rau koj txhais tes ua ntej yuav kov lcov khoom muag hauv The Store. Muaj tshuaj tua kab mob nyob rau thoob plaws lub tsev.

Cov Neeg Mus Saib thiab Cov Pab Pawg

Lub tsev Purcell-Cutts tseem kaw mus ntxiv tsis tau pub zej tsoom mus saib kom txog thaum muaj kev ceeb toom ntxiv. Yuav tsis tau pub cov neeg mus saib ua tsheej pab pawg kom txog thaum muaj kev ceeb toom ntxiv. Cov neeg sib sau ua pab yuav tsum tsawg dua 10 leej kom txog thaum muaj kev ceeb toom ntxiv.

CUa Kev Nyiam Huv Ntxiv

Ua kev tu kom huv rau cov chaw uas muaj kev mus los coob tua kab mob rau cov chaw muaj zej tsoom neeg nyob coob thiab cov chaw nquag kov tas li xws li cov tuav qhib qhov rooj, cov pob nias lub liv, cov tshuab muag khoom, cov tes tuav qhib qhov rooj loj, cov lag tuav ntawm tus ntaiv, cov khoom siv hauv chav dej, cov qaum rooj, cov tes tuav qhib kais dej, thiab cov dej txhuav zoo nkauj yuav yog qhov tseem ceeb yuav tau saib xyuas zoo. Yuav teeb muaj neeg ua hauj lwm saib xyuas tej qhua yuav tsom rau cov chaw uas kov tas li uas yog siv Lub Chaw Hauj Lwm Tiv Thaiv Ib Puag Ncig (EPA) cov tshuaj tua kab mob uas teev npe tseg, saib raws li Kev Nyab Xeeb Kev Ua Hauj Lwm thiab Kev Tswj Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv (OSHA) cov qauv cai, Chaw Hauj Lwm Tiv Thaiv Kab Mob (CDC) cov lus qhia, thiab Xeev Minnesota Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv (MDH) cov lus pom zoo siv.

Ib qho ntxiv rau cov qhua los ua zoo siv, muaj kev tawm qauv kav tswj , los daws cov teeb meem qhov nphav raug xws li ua kom muaj lub nqus cua HVAC thiab siv cov lim cua los hloov kom muaj cua zoo.

Cov Lus Nug Hais Txog Kuv Qhov Mus Saib

Puas yog kuv yuav tau nqa kuv li ntaub npog ntsej muag mus?

Yog. Peb yuav hais kom txhua tus qhua rau daim ntaub npog ntsej muag ua ntej yuav nkag mus rau hauv lub tsev. Raws Li Txoj Cai Xwm Txheej Ceev, Lub Nroog Minneapolis yuav kom txhua tus muaj hnub nyoog siab dua 2 xyoos yuav tau rau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum nyob rau qhov chaw muaj neeg coob.

Yog li puas yuam kom nyob sib nrug ntawm lwm tus?

Yog. Thov ua zoo saib thiab tswj qhov nyob sib nrug yam tsawg kawg yog 6 feet (2 mev) ntawm koj pab pawg neeg thiab lwm tus hauv lub tsev.

Kuv puas yuav tau siv daim pib?

Yuav tau siv daim pib thiaj mus tau rau hauv Mia los ua ib qho tswj qhov mus coob thiab tswj kev nyob kom sib nrug. Cov pib siv nkag mus saib li ib txwm yog tau dawb xwb thiab tuav tswj lub sij hawm.

Kuv yuav tau txais daim pib li cas?

Coos daim pib hauv online ntawm tickets.artsmia.org, los ntawm xov tooj 612-870-3000 los sis los ntawm tus kheej nyob rau ntawm lub rooj vag nkag los 3rd Avenue.

Mus saib ua pab puas tau?

Tam sim no tseem tsis tau pub mus saib ua pab. Peb xav hais kom koj coos kev mus saib ua pab tsawg dua li 10 leej.

Puas muaj chaw cia tsho loj thiab hnab rau khoom?

Chaw cia tsho loj yuav kaw lawm thiab tsis muaj siv rau cov qhua tuaj saib.

Yam khoom yuav coj mus rau hauv lub tsev khaws qub txeeg qub teg yuav tsum yog yam koj xav nqa thaum koj mus ncig saib xwb. Rau cov laj thawj kev nyab xeeb, peb muaj chaw los tshawb txhua yam uas koj nqa mus los sis tawm hauv lub tsev khaws qub txeeg qub teg.

Puas muaj lus qhia hais ua suab?

Mia yuav tsis xauj cov cuab yeej no rau hauv lub vev xaib. Thov mus saib artsmia.org/explore hais txog koj cov cuab yeej uas siv qhia kev mus Audio Stops, ArtStories, thiab lwm yam uas muaj nyob hauv qhov Mia khaws tau cia. Koj yuav pom yog tias yam khoom muaj suab qhia los ntawm kev ntaus tus zauv nkag mus los sis lub ncauj lus nyob rau hauv lub npov tshawb nrhiav. Koj kuj tseem saib tau cov kob nyob rau ntawm cov ntawv sau lo. Ntaus tus zauv rau hauv lub npov tshawb nrhiav los nrhiav lub suab.

Puas qhib rau zej tsoom sawv daws mus ncig saib?

Nyob rau lub sij hawm no, Mia tau cheem kev mus ncig saib los ntawm tus kheej.

The Store at Mia Puas Qhib?

Qhib! Puas yog The Store at Mia qhib rau ncua sij hawm lub tsev khaws qub txeeg qub teg cov sij hawm qhib?

Puas yog chaw Muag Khoom Noj qhib?

Yog! Lub Agra Culture Cafe qhib raws lub tsev khaws qub txeeg qub teg cov teev sij hawm qhib. Lub khw noj mov The Mezzanine tseem kawm mus kom txog thaum muaj ntawv ceeb toom ntxiv.